הודעות לסטודנטים, תואר שני - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה