English שלחו לחבר

מסלול ישיר לתואר שני

המחלקה לניהול - מסלול ישיר לתואר שני

 

המחלקה לניהול מציעה מסלול ישיר לתואר שני לסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון.

זהו מסלול לימודים מזורז לתואר ראשון ולתואר שני, המיועד לסטודנטים הלומדים תואר ראשון במסלול חד-חוגי בלבד.

סטודנטים הלומדים במסלול דו-חוגי לא יוכלו להגיש מועמדות למסלול הישיר.

במסלול זה תלמידי שנה אחרונה בתואר הראשון, לומדים במקביל גם קורסים מהתואר השני.

יודגש - קבלת התואר השני (M.A) תהיה לאחר קבלת התואר הראשון (B.A).

תלמידים לתואר ראשון בניהול לוגיסטיקה או ניהול טכנולוגיהמסלול חד-חוגי, שיתקבלו למסלול ישיר ייהנו מהפחתה של קורסים במסגרת התואר הראשון וכן בתואר השני (קורסי השלמה ויהדות לתואר שני).

ניתן לבחור בין שתי תוכניות לתואר שני: ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה או ניהול תעשייתי.

 

תנאי קבלה למסלול הישיר

א. ניתן להגיש מועמדות החל מסוף סמסטר ב' של שנה ב' בתואר ראשון.

ב. בעת הדיון בבקשה נדרש ממוצע מחלקתי של 85 לפחות בכל הקורסים של המקצוע החד-חוגי, ובתנאי שבזמן הדיון בבקשה יהיו ציונים ל-8 קורסים בהיקף של 16 נק"ז לפחות במסגרת המקצוע החד-חוגי.

ג. לימוד רצוף בתכנית לימודים מלאה במשך כל שנות הלימוד.

ד. לימוד רצוף של לימודי תואר ראשון ושני באותה מחלקה. לא יוכל להתקבל למסלול הישיר תלמיד שלמד שנה או יותר במחלקה שונה מהמחלקה שבה הוא רוצה ללמוד את המסלול הישיר.

 

הליך הקבלה

א. בסיום סמ' ב' של שנת הלימודים השנייה לתואר ראשון, ימלאו המעוניינים העומדים בתנאי הקבלה את טופס הגשת המועמדות.

ב. הקבלה בהמלצת המחלקה ומותנית באישור ביה"ס ללימודים מתקדמים.

ג. התלמידים שיתקבלו יירשמו בשנת הלימודים השלישית לקורסים לתואר שני נוסף על הקורסים הנדרשים להשלמת התואר הראשון. (בשנת הלימודים הרביעית ירשמו בסמסטר א' לקורס אחרון בתואר השני).

ד. בשנת הלימודים השלישית ללימודי התואר הראשון יגיש התלמיד את מועמדותו לתואר השני, דרך הרישום האינטרנטי באתר האוניברסיטה.

ה. הקבלה הרשמית ללימודי התואר השני תהיה על בסיס תנאי הקבלה הרגילים לתואר שני בתכניות אלה במחלקה.

 

לתשומת לבכם

· למסלול עם תזה מוקצבות 5 שנות לימודים בסה"כ; למסלול ללא תזה מוקצבות 4 שנות לימודים בסה"כ.

· במהלך שלוש השנים הראשונות ללימודיו ייחשב התלמיד כתלמיד לתואר ראשון. ואילו בשנה הרביעית ללימודיו ייחשב כתלמיד לתואר שני, רק אחרי שהתקבל על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים.

· תלמידים במסלול הישיר פטורים מקורס יסוד ביהדות ומקורסי השלמה לתואר השני.

· כל בקשה להארכת לימודים תבטל את הזכאות להיכלל במסלול הישיר ואת הזכויות שמקנה המסלול כגון מכסת שעות מופחתת. במקרה זה יהיה התלמיד חייב  להשלים את לימודיו לתואר הראשון ולתואר השני על פי מתכונת השעות הרגילה.

· למסיימי המסלול הישיר לא יוענקו שני תארים באותה השנה. התואר השני יוענק רק לאחר קבלת התואר הראשון, בשנה עוקבת.

 

תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים*: https://graduate-school.biu.ac.il/node/857

*בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין פרסומי המחלקה, התקנון של בית הספר ללימודים מתקדמים קובע.

 

תאריך עדכון אחרון : 12/08/2021