לימודי השלמה (מכינה) לקראת הלימודים במחלקה לניהול – תכנית אורט - תקף לשנה"ל תשע"ו

לימודי השלמה (מכינה) לקראת הלימודים במחלקה לניהול – תכנית אורט - תקף לשנה"ל תשע"ו

 

הקבלה ללימודי המכינה בהתאם למדיניות והנחיות האוניברסיטה, הינה באחריות הנהלת מכללות אורט.

המכינה מיועדת להנדסאים בוגרים ולתלמידים שלומדים לתואר הנדסאי, המבקשים להתקבל לתוכנית השלמה לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן במסלול לוגיסטיקה.

במסגרת המכינה נלמדים קורסים במכללות אורט השונות. תכנית לימודי המכינה מפורטת בנספח א'.

מועמד המעוניין להתקבל לתכנית ועומד בתנאי הקבלה הנדרשים, צריך להגיש את מסמכי הקבלה להנהלת המכללות בהן מתקיימות המכינות.

 

 • למסלול לוגיסטיקה רשאים להירשם אך ורק בוגרי ותלמידי המגמות הבאות:

תעשיה וניהול, אלקטרוניקה, תוכנה, חשמל, קירור ומיזוג אויר, מכונות, בניה, הנדסה אזרחית אדריכלות ועיצוב פנים, אדריכלות נוף, תקשורת חזותית ואינטראקטיבית, עיצוב תעשייתי, ביוטכנולגיה, כימיה תרופתית, טכנולוגיות מים .

תנאי הקבלה והמסמכים הנדרשים ללימודי המכינה בלוגיסטיקה יהיו כדלקמן:

 • זכאות לתעודת בגרות. מועמדים חסרי בגרות אשר הינם מעל גיל 30 תינתן האפשרות ללמוד במכינת 30+ של אוניברסיטת בר אילן בלבד ולסיימה בממוצע של 75 לפחות, עד לתאריך 31 לאוגוסט של שנת המכינה. למען הסר ספק, מועמדים מתחת לגיל 30 חסרי תעודת בגרות, חייבים להציג זכאות לתעודת בגרות עד סוף אפריל של שנת המכינה. כפועל יוצא מכך, מועמדים אלו חייבים לגשת לבגרות חורף לכל המאוחר!
 • סטודנט שבידו תעודת בגרות שאינה ישראלית יש להעביר את תעודת הבגרות הזרה בצירוף אישור משרד החינוך על כך שהתעודה הינה שוות ערך להשכלה על יסודית מלאה , שוות ערך לבגרות)
 • ציון של המבחן הפסיכומטרי אליו יש לגשת לא יאוחר ממועד אפריל של שנת המכינה, למען הסר ספק, כולם חייבים להיבחן במבחן הפסיכומטרי.
 • ציון של 85 בפרק האנגלית בפסיכומטרי/אמיר"ם או אמי"ר 185 , אליו יש לגשת עד סוף אפריל של שנת המכינה.
 • מועמדים שלא השיגו את הציון באנגלית, האמור לעיל, יוכלו להיבחן במבחן ממיין מטעם המחלקה לאנגלית באוניברסיטה (על מועדי הבחינות יש להתעדכן במחלקה לאנגלית באוניברסיטה). במידה ומועמדים אלה לא הגיעו גם לאחר המבחן הממיין לרמת טרום מתקדמים 1 שהיא הרמה המקבילה לציון 85 בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי, עליהם ללמוד קורס מכינה באנגלית בקיץ, ורק לאחר שיסיימו אותו בציון עובר (בציון 60), יהיו זכאים להירשם לשנת הלימודים באוניברסיטה.
 • מצ"ב קישור לאתר המחלקה לאנגלית כשפה זרה.
 • הנדסאים בוגרים: ממוצע משוקלל של 80 לפחות בקורסים הפנימיים במסלול ההנדסאים, כאשר לכל הקורסים יש ציון דיגיטלי עובר– יש לצרף גיליון ציונים + דיפלומה.
 • הנדסאים לומדים: גיליון ציונים של שנה א' בלימודי ההנדסאים. מועמדים אלו יתחייבו לעמוד בממוצע 80 לפחות בסיום לימודי ההנדסאים לפני קבלתם לאוניברסיטה כאשר לכל הקורסים יש ציון דיגיטלי עובר.
 • לימודי ההנדסאים חייבים להיות מינימום שנתיים.
 • מועמדי הנדסאי תעשיה וניהול בלבד – חייבים להציג גם ציון של 60 ומעלה בבחינה החיצונית בסטטיסטיקה בלימודי ההנדסאים.

 

 

בעת הקבלה ללימודי המכינה על המועמד לחתום על הצהרה כי ידוע לו שלא יוכל להתקבל לאוניברסיטה אם לא עמד בכל תנאי הקבלה בהם הוא מחויב בעת הקבלה ללימודי המסלול באוניברסיטה. החזרת ההצהרה עם חתימת הסטודנט הינה תנאי מחייב לקבלה למכינה!

 

 • בנספחים ב' 1+2 פרוט הפטורים במסלול לוגיסטיקה.
 • תלמידים שהשלימו לימודי הנדסאים מחוץ לרשת אורט ישויכו על ידי המכללה לאחת המגמות ונתוני זכאותם יבחנו בהתאם.
 • למען הסר ספק, על המועמד לחתום על טופס התחייבות כי ידוע לו שלא יוכל להתקבל לאוניברסיטה אם לא עמד בכל תנאי הקבלה בהם הוא מחויב בעת הקבלה ללימודי המסלול באוניברסיטה.
 • מועד אחרון לקבלה למכינה - 30 לספטמבר.

שאלות והבהרות בנושא הקבלה והלימודים למכינה יופנו על ידי הסטודנטים להנהלות המכללות בלבד ולא לנציגי המחלקה לניהול באוניברסיטת בר אילן.

המידע המועבר בדפים אלה הינו על פי מיטב הנתונים וההערכות המצויות בידנו. הנהלת האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן בכל עת את המידע המתייחס לקבלה וללימודים במכינות בהתאם למדיניות והנחיות האוניברסיטה והגורמים המוסמכים לכך.

פתיחת המכינה מותנית בהיקף הסטודנטים הנדרש ובהחלטות אוניברסיטת בר-אילן.

 

נספח א' - פרוט לימודי המכינה במגמות השונות:

 

קורסי המכינה למגמת תעשייה וניהול:

 

מבוא לכלכלה מיקרו

1.5 ש"ש

 

מבוא לכלכלה מאקרו

1.5 ש"ש

 

ניהול מערכות מלאי

1.5 ש"ש

 

יסודות הלוגיסטיקה

1.5 ש"ש

 

חקר ביצועים א'

1.5 ש"ש

 

סה"כ

7.5 ש"ש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קורסי המכינה למגמות:  אלקטרוניקה, תוכנה, חשמל, קירור ומיזוג אויר, מכונות, בניה ,הנדסה אזרחית אדריכלות ועיצוב פנים, אדריכלות נוף , תקשורת חזותית ואינטראקטיבית, עיצוב תעשייתי:

 

מבוא לכלכלה מיקרו

1.5 ש"ש

מבוא לכלכלה מאקרו

1.5 ש"ש

ניהול מערכות מלאי

1.5 ש"ש

יסודות הלוגיסטיקה

1.5 ש"ש

חקר ביצועים א'

1.5 ש"ש

מבוא לסטטיסטיקה א'

1.5 ש"ש

סה"כ

   9 ש"ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במסגרת לימודי המכינה תלמיד יוכל להיבחן במועד א' ו\או ב' בלבד. אין מועדי ג' . לא יינתנו אישורים חריגים!

לא יינתנו פטורים במכינה על סמך לימודים אקדמיים קודמים.

 

נספח ב'– 1 – מבנה קבלת הפטורים במסלול לוגיסטיקה:

 

בוגרי הנדסאים במגמות המורשות ללימודי התכנית, זכאים לפטור במקצועות שונים בגין לימודים קודמים. תלמיד שלא עומד בכל התנאים לפטור, חייב להשלים את המקצועות החסרים בהיקף השעות הנדרש, עד סוף חודש יוני של שנת המכינה. מודגש בזאת, כי לא יהיה ניתן להשלים את המקצועות במקביל לשנת הלימודים באוניברסיטה.

בוגרי לימודי הנדסאים לצורך זה הם הנדסאים מדופלמים, וכאלה שסיימו את לימודיהם אך טרם קיבלו דיפלומה.

בוגרי לימודי הנדסאים יכולים להירשם למסלול לוגיסטיקה ולקבל פטורים אם הם למדו במגמות: תעשיה וניהול, אלקטרוניקה, תוכנה, חשמל, קירור ומיזוג אויר, מכונות, בניה והנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים, אדריכלות נוף, תקשורת חזותית ואינטראקטיבית, עיצוב תעשייתי.

השלמת המקצועות הינה תנאי מחייב לקבלה ללימודים באוניברסיטה.

להלן מבנה הפטורים במגמות השונות:

 

מבנה הפטורים למגמת תעשיה וניהול:

· מתמטיקה - על סמך חיבור מצרפי של מקצועות המתמטיקה בהיקף של 96 שעות לפחות המקנים פטור בהיקף 2.5 ש"ש במקצועות מתמטיקה למדעי החברה 1 + 2  (004+005).

· ניהול הייצור – על סמך הקורס ניהול הייצור או הקורס מערכות ייצור ממוחשבות בהיקף של 128 שעות לפחות המקנים פטור מקורס ניהול התפעול והייצור בהיקף של 1.5 ש"ש (030).

· מערכות מידע ניהוליות – על סמך חיבור מצרפי של מקצועות מערכות מידע, בהיקף 48 שעות לפחות המקנים פטור בהיקף 1.5 ש"ש במקצוע מערכות מידע ניהוליות(051).

· מבוא לסטטיסטיקה א'+ב' + מבוא להסתברות– על סמך הקורס הסתברות וסטטיסטיקה + בחינה חיצונית של מה"ט בהיקף של 128 שעות לפחות המקנים פטור בהיקף 4 ש"ש מקורסי מבוא לסטטיסטיקה א'+ב' +מבוא להסתברות(002+003+006).

 

מקצועות בחירה וכללי - פטור אוטומטי בגין לימודי המגמה בהיקף 240 שעות לפחות המקנים פטור בהיקף 8 ש"ש.

החיבור המצרפי נעשה רק על מקצועות שציונם 55 ומעלה!

 

מבנה הפטורים למגמות:  אלקטרוניקה, תוכנה, חשמל, קירור ומיזוג אויר, מכונות, בניה,הנדסה אזרחית אדריכלות ועיצוב פנים, אדריכלות נוף, תקשורת חזותית ואינטראקטיבית, עיצוב תעשייתי:

 

-מתמטיקה והסתברות – על סמך חיבור מצרפי של מקצועות המתמטיקה בהיקף של 96 שעות לפחות המקנים פטור בהיקף של 3.5 ש"ש במקצועות מתמטיקה למדעי החברה 1 + 2 + מבוא להסתברות (004+005+006)

.-מערכות מידע ניהוליות – על סמך חיבור מצרפי של מקצועות מערכות מידע בהיקף של 48 שעות לפחות המקנים פטור בהיקף של 1.5 ש"ש במקצוע מערכות מידע ניהוליות (051).

-מקצועות בחירה וכללי - פטור אוטומטי בגין לימודי המגמה בהיקף 240 שעות לפחות המקנים פטור בהיקף 8 ש"ש.

בוגרי הנדסאים במגמות המורשות ללימודי התכנית, זכאים לפטור במקצועות שונים בגין לימודים קודמים. תלמיד שלא עומד בכל התנאים לפטור, חייב להשלים את המקצועות החסרים בהיקף השעות הנדרש, עד סוף חודש יוני של שנת המכינה. מודגש בזאת, כי לא יהיה ניתן להשלים את המקצועות במקביל לשנת הלימודים באוניברסיטה.

בוגרי לימודי הנדסאים לצורך זה הם הנדסאים מדופלמים, וכאלה שסיימו את לימודיהם אך טרם קיבלו דיפלומה.

 

נספח ב'– 2 – התנאים לאישור ההכרה בגיליון הציונים של הנדסאים (מתייחס לכל המגמות אלא אם כן יצוין אחרת):

1. גיליון הציונים חייב לכלול את שמות הקורסים, היקף השעות בהם וציון דיגיטלי חיובי. במידה ומצוין 'פטור' באחד מקורסי החובה, יש לצרף גיליון ציונים המהווה אסמכתא לפטור, כולל היקף השעות באותו מקצוע.

2. גיליון הציונים חייב להיות מושלם ולא חלקי.

3. על המועמד מוטלת האחריות לבדוק בכל שנה עם נציגי המכללה אם חלו שינויים בתוכנית הלימודים באוניברסיטה ואם יש עדכונים של הפטורים בהתאם.

4. מועמדים המשתלבים לפרויקט בשנה ב' יגישו את תוכנית הלימודים שלהם בשנה ב' בהנדסאים שתכלול את הקורסים המקנים פטור באוניברסיטה כפי המפורט בטבלת הפטורים לעיל.

5. במגמת תעשיה וניהול בלבד – על המועמד לוודא שגיליון ציוניו כולל בחינה חיצונית בסטטיסטיקה מטעם מה"ט והוא עבר אותה בציון 60 לפחות. למען הסר ספק, הבחינה החיצונית אינה תחליף לקורס בסטטיסטיקה והסתברות הניתן במסגרת לימודי ההנדסאים בהיקף של 128 ש' לפחות. יש לבדוק שהגיליון מכיל את הקורס+ הבחינה החיצונית.

6. הפטורים הינם על בסיס פרטני (אינדיבידואלי).

7. במידת הצורך, יועצי המכללות, בתיאום עם המשרד לתיאום אדמיניסטרטיבי, יבנו למועמד תוכנית השלמות לקורסים החסרים ו/או לבחינות חסרות ויחתימו את המועמד שהוא חייב להשלימם ולהציגם עד אוגוסט של שנת המכינה. מסמך זה יצורף להודעת הקבלה למכינה שתינתן על ידי הנהלת מכללות אורט.

מידע לגבי התאמות ללקויי למידה:

 

במסגרת שנת המכינה בלבד, יחולו על תלמידי המכינה כל ההתאמות מאיבחונים שניתנים על ידי מה"ט במסגרת ההנדסאים. לקראת הלימודים בקיץ (בתחילת חודש מאי), חובה על הסטודנט לפנות ליחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה, והיא הגורם שיחליט לגבי ההתאמות המגיעות לו במסגרת לימודיו באוניברסיטה.

שימו לב, המידע המתפרסם באתר זה מתעדכן מעת לעת. באחריות המועמדים והסטודנטים לעקוב אחר הפרסומים ולוודא שבידיהם המידע המעודכן ביותר.