תואר שני בבריאות הציבור וניהול מערכות בריאות MHA

התואר
התכנית ללימודי תואר שני בבריאות הציבור וניהול מערכות בריאות מיועדת  לעוסקים במקצועות הבריאות השונים. התכנית משלבת ידע אקדמי מעשי ומחקרי לצד כלים איכותיים וכמותיים בתחום הניהול המותאמים למאפייני מערכת הבריאות בארץ תוך השוואה למערכות בריאות בעולם. לפיתוח המיומנות הניהולית, שיפור תהליכים במערכת הבריאות ויישום כלים ניהוליים לקידום מחקרים כלכליים, חברתיים וסביבתיים בתחום ניהול ומדיניות בריאות.

מטרת התכנית
מטרת תכנית המוסמך הנה להעשיר את הידע התיאורטי ולהקנות כלים מתקדמים בתחום בריאות הציבור וניהול מערכות בריאות.
התכנית מקנה לעוסקים במקצועות הבריאות יכולת ליישם גישות חדשות בניהול ארגוני בריאות ובהתמודדות עם סוגיות במדיניות הבריאות. התכנית מקנה יכולת לחקור את מערכת הבריאות תוך שימוש בידע מתחום האפידמיולוגיה, קידום בריאות, ניהול, כלכלה, חקר ביצועים, קביעת מדיניות, ומדעי ההתנהגות.

מסלולים
קיימים שני מסלולים:
מסלול א - כולל ביצוע מחקר (תזה) והגשת עבודת גמר בכתב. כתיבת התזה בהצלחה מאפשרת קבלה ללימודי התואר השלישי.
מסלול ב - ללא עבודת תזה. מסלול זה מיועד לאלה המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בנושאים הנלמדים ואינם מתכוונים להמשיך לתואר שלישי.

תנאי קבלה לשנה"ל תשע"ט
לתכנית הלימודים יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר ובעלי ציון ממוצע של 85 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי ייעשה ממוצע בין הציונים הסופיים של שני החוגים). בוגרי תואר ראשון ברפואה נדרשים בתעודת MD בלבד.
במקרים מסוימים הממוצע הנדרש יהיה תלוי במקצוע הנלמד בתואר הראשון.
הקבלה מותנית במספר המקומות הפנויים במחלקה בהתאם לקביעת המחלקה. מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים הגבוהים ביותר. עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר הראשון.
המחלקה לניהול אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום הנקובים לעיל.
מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה של המחלקה.
ההחלטה על קבלת מועמד הינה בסמכות הוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.
סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות, חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים לוועדה לתואר השני עד סוף חודש דצמבר של אותה השנה.
החלטות ועדת הקבלה יתבססו על הציון שהוגש בעת ההרשמה בלבד. הוועדה לא תמתין לקבלת כל הציונים של המועמדים שטרם סיימו את לימודיהם. כמו כן הוועדה לא תתחשב בממוצעי הציונים ששופרו לאחר מועד ההרשמה.
מועמדים בעלי תואר של שלוחות מאוניברסיטאות בחו"ל ובוגרי מוסדות המקיימים לימודים בשיטת "למידה מרחוק" המבקשים להתקבל ללימודי תואר שני, חייבים בבחינות הכניסה כמקובל בעולם: GMAT או GRE. על המועמד להגיש את ציון הבחינה בעת הגשת המועמדות. הציון הנדרש: 70 לפחות. ציון 70 במבחן אינו מבטיח קבלה, אלא דיון במועמדות בלבד.
כל סטודנט חדש מתקבל מלכתחילה למסלול ב ללא עבודת תזה. סטודנט שיהיה מעוניין לעבור למסלול א הכולל עבודת תזה מתבקש להגיש בקשה לשינוי המסלול ע"ג טופס פנייה של הוועדה לתואר שני עד סוף סמסטר הקיץ של שנת הלימודים הראשונה בהתאם לנהלי המחלקה. המחלקה מעודדת סטודנטים מצטיינים לעבור למסלול א.

קריטריונים המשפיעים על הקבלה
ציון ממוצע כללי של תואר ראשון. ציון המינימום יכול שישתנה בהתאם למסלול הלימודים המבוקש ולתחומי הלימוד השונים של המועמדים.
ניסיון ניהולי רלוונטי מוכח של 3 שנים לפחות בתחום של מסלול הלימודים המבוקש מהווה יתרון, אבל לא תחליף לאי עמידה בדרישות הממוצע לתואר ראשון.
ציון ממוצע כללי של תואר שני (או ממוצע חלקי) אם קיים.
חתך הקבלה ייקבע בתום תקופת ההרשמה על סמך נתוני הנרשמים.

סדרי הלימודים
על הסטודנטים להרכיב מערכת לימודים עפ"י השעות והימים המתאימים להם מתוך הקורסים המוצעים ע"י המחלקה ובהתאם לכללים ולדרישות של המחלקה.
הלימודים מתקיימים ברצף (סמסטרים א, ב, קיץ, א) במתכונת חצי יום לימודים, יום חמישי מהשעה 16:00 ואילך ויום שישי. קורסי ההשלמה עשויים להתקיים בימים ובשעות אחרים.
תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית.

משך הלימודים
התלמיד יהיה חייב לסיים את לימודיו במסלול א (עם מחקר) במשך שנתיים ובמסלול ב (ללא מחקר) במשך ארבעה סמסטרים.
הוועדה מאפשרת במקרים מוצדקים ובהמלצת ראש המחלקה והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לתלמידים במסלול א (עם מחקר).
תלמידים שיחויבו וילמדו בפועל קורסי השלמה בהיקף של מעל 8 ש"ש, יהיו זכאים לשנת לימודים נוספת מעבר לארבעה סמסטרים.

לימודי השלמה           
סטודנטים החסרים רקע אקדמי מתאים ושיתקבלו ללימודי התואר השני במחלקה לניהול יחויבו בקורסי השלמה כמפורט. על הסטודנטים להירשם ולסיים את דרישות קורסי ההשלמה תוך שנה אחת בלבד אשר תכלול: סמסטר א, ב וקיץ החל מהמועד בו התקבלו ללימודים.
סטודנט שיחויב בלימודי השלמה יהיה סטודנט במעמד על תנאי או במעמד מיוחד ויהיה חייב לסיימם במהלך שנת הלימודים הראשונה, בממוצע משוקלל של 80 לפחות.
לא ניתן להתחיל בלימודי ה- מ.א לפני סיום כל דרישות ההשלמה בממוצע הנדרש אלא באישור מיוחד של המחלקה.
פטור מקורסי השלמה: סטודנט שלמד קורסים אלה במלואם או בחלקם במוסד אקדמי מוכר, בהיקף וברמה זהה לדרישות לימודי ההשלמה לתואר שני, במהלך 7 השנים האחרונות, רשאי להגיש בקשה לפטור מהקורסים שנלמדו.
בקשות פטור מלימודי ההשלמה ניתן להגיש במזכירות המחלקה בחודשים אוגוסט-ספטמבר לפני תחילת שנה"ל הראשונה. הסמכות לאישור פטור מקורסי ההשלמה היא בידי הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית.
לאחר סיום כל קורסי ההשלמה חובה על הסטודנט להגיש בקשה לוועדה לתואר שני לביטול התנאי. 
יודגש: סטודנט שלא ישלים את כל מקצועות ההשלמה בתנאים שנקבעו לו עם קבלתו, לא יוכל להמשיך בלימודיו.

רשימת קורסי ההשלמה*
ייקבעו לכל מועמד באופן אישי עפ"י הרקע ההשכלתי שלו.

שיטות מחקר לתואר שני

1 ש"ש

2 נ"ז

מושגי יסוד בכלכלה

1 ש"ש

2 נ"ז

 

תכנית הלימודים

מסלול א - עם מחקר

קורסי חובה

14 ש"ש

28 נ"ז

סה"כ 

14 ש"ש

28 נ"ז

 

קורסי חובה למסלול א

מערכות בריאות בעולם

1 ש"ש

2 נ"ז

סוגיות נבחרות במדיניות בריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

מערכת הבריאות בישראל

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול בתי חולים

1 ש"ש

2 נ"ז

אפידמיולוגיה ובריאות הציבור

1 ש"ש

2 נ"ז

מנהיגות בניהול אנשים

1 ש"ש

2 נ"ז

כלכלת בריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

היבטים משפטיים ואתיים בניהול בריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

שיטות וכלי ניהול מתקדמים

2 ש"ש

4 נ"ז

איכות וניהול סיכונים במערכת הבריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול טכנולוגיות במערכות בריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

שיטות מחקר מתקדמות

1 ש"ש

2 נ"ז

סדנת תזה

1 ש"ש

2 נ"ז

סה"כ

14 ש"ש

28 נ"ז

 
 
 
הוראות לכתיבת עבודת הגמר (תזה)
ראה תקנון הוועדה לתואר שני: נוהל תיזה  קריטריונים להערכת עבודת תיזה.

בחינת גמר
הבחינה תתבסס על הסמינריון ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

את הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.

מסלול ב - ללא מחקר

קורסי חובה

12 ש"ש

24 נ"ז

קורסי בחירה

3 ש"ש

6 נ"ז

סמינריון

3 ש"ש

6 נ"ז

סה"כ

18 ש"ש

36 נ"ז

 

קורסי חובה למסלול ב

מערכות בריאות בעולם

1 ש"ש

2 נ"ז

סוגיות נבחרות במדיניות בריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

מערכת הבריאות בישראל

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול בתי חולים

1 ש"ש

2 נ"ז

אפידמיולוגיה ובריאות הציבור

1 ש"ש

2 נ"ז

מנהיגות בניהול אנשים

1 ש"ש

2 נ"ז

כלכלת בריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

היבטים משפטיים ואתיים בניהול בריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

שיטות וכלי ניהול מתקדמים

2 ש"ש

4 נ"ז

איכות וניהול סיכונים במערכת הבריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול טכנולוגיות במערכות בריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

סה"כ

12 ש"ש

24 נ"ז

 
 
קורסי בחירה למסלול ב

כלכלת תרופות

1 ש"ש

2 נ"ז

שיטות מחקר מתקדמות

1 ש"ש

2 נ"ז

מודלים ושיתוף בקבלת החלטות

1 ש"ש

2 נ"ז

מבוא לבריאות הסביבה

1 ש"ש

2 נ"ז

חשבונאות ניהולית ותמחיר במערכות בריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

טכנולוגיות מתקדמות בשירות הרפואה מרחוק

1 ש"ש

2 נ"ז

מערכות מידע אינפורמטיקה וביג דאתא במערכת הבריאות

1 ש"ש

2 נ"ז

תקשורת שיווק ופרסום

1 ש"ש

2 נ"ז

 

בחינת גמר
הבחינה תתבסס על הסמינריון וחומר לימודים נוסף כפי שייקבע ע"י המחלקה.

דרישות והנחיות משותפות לכל המגמות (מסלול א וב)

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר השני.

ידיעת שפות
אנגלית לתואר שני.
פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה באתר היחידה לאנגלית.
ניתן להירשם לקורס מחלקתי באנגלית המשתלב בתוך מערכת השעות המובנת של התואר. הקורס אינו כלול בשכר לימוד לתואר שני וכרוך בתשלום נוסף.

פטור מקורסי התמחות

1

סטודנט שהחל אך לא סיים לימודיו לתואר שני במוסד אקדמי מוכר, ולמד ב-4 השנים האחרונות קורס זהה או מקביל, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי תואר שני, והשיג ציון 80 לפחות, יוכל להגיש בקשה לפטור מהקורס.

2

האפשרות לפטור מקורסים בגין לימודים קודמים קיימת עד לסך 8 ש"ש במסלול ב' ו-4 ש"ש במסלול א'.

3

בקשות לפטור או המרה של קורסים יש להפנות למזכירות לתארים מתקדמים במחלקה לניהול. הסמכות לאישור פטור או המרה של קורסים היא בידי הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס פניה מתאים.

 
מעבר ממסלול ב למסלול א
סטודנט המעוניין לעבור למסלול א יירשם לקורס "שיטות מחקר מתקדמות" בסמסטר ב של שנה"ל הראשונה.
סטודנטים שקיבלו ציון של 85 לפחות בקורס "שיטות מחקר מתקדמות" ו/או יעברו ריאיון אישי יוכלו להירשם לקורס "סדנה לתזה".
סטודנטים שבתום סדנת התזה יגישו הצעה לתזה לוועדה לתואר שני, יוכלו לעבור למסלול א.
סטודנט שלא ישלים הגשת הצעת מחקר עד סוף סמסטר קיץ של שנה א, לא יוכל לעבור למסלול א.

שינויים ועדכונים בתכניות הלימודים
תכניות הלימודים המוצגות במסמך זה הינן בהתאם לתכניות המאושרות והשינויים המוצעים לקראת שנה"ל.
במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תכניות הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות אלה.
עדכונים שוטפים לגבי תכניות הלימודים באתר המחלקה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה:

דוא"ל  mha@biu.ac.il

טלפון 03-5318276 שלוחה 2 (משיבון בלבד(