תואר שני בניהול מערכות בריאות MHA

English שלחו לחבר

ראש התכנית: פרופ' טובה רוזנבלום.

תכנית הלימודים
התכנית ללימודי תואר שני בניהול מערכות בריאות מיועדת לעוסקים במקצועות הבריאות השונים. התכנית משלבת ידע אקדמי מעשי ומחקרי לצד כלים איכותיים וכמותיים בתחום הניהול המותאמים למאפייני מערכת הבריאות בארץ תוך השוואה למערכות בריאות בעולם. לפיתוח המיומנות הניהולית, שיפור תהליכים במערכת הבריאות ויישום כלים ניהוליים לקידום מחקרים כלכליים, חברתיים וסביבתיים בתחום ניהול ומדיניות בריאותמטרת תכנית המוסמך הנה להעשיר את הידע התיאורטי ולהקנות כלים מתקדמים בתחום ניהול מערכות בריאות.
התכנית מקנה לעוסקים במקצועות הבריאות יכולת ליישם גישות חדשות בניהול ארגוני בריאות ובהתמודדות עם סוגיות במדיניות הבריאות. כמו כן, יכולת לחקור את מערכת הבריאות תוך שימוש בידע מתחום האפידמיולוגיה, קידום בריאות, ניהול, כלכלה, חקר ביצועים, קביעת מדיניות, ומדעי ההתנהגות.

תנאי קבלה
לתכנית הלימודים יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ובעלי ציון ממוצע של 85 ומעלה (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי ייעשה ממוצע בין הציונים הסופיים של שני החוגים).
בוגרי תואר ראשון ברפואה נדרשים בתעודתMD  בלבד.
עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון וניסיון מוכח של כמה שנים במערכת הבריאות מסיום הלימודים לתואר ראשון.
מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים הגבוהים ביותר. המחלקה לניהול אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום הנקובים לעיל. מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה של המחלקה.


. עוד על תנאי הקבלה.

מסלולי הלימוד
מסלול א - כולל ביצוע מחקר (תזה). כתיבת התזה בהצלחה מאפשרת קבלה ללימודי התואר השלישי. ההוראות לכתיבת עבודת תזה - בתקנון הוועדה לתואר שניעוד על כתיבת התזה בקישורים הבאים: נוהל תזה, קריטריונים להערכת תזה. 
תכנית הלימודים כוללת (היקף שעות): 13 ש"ש קורסי חובה + עבודת תזה לתואר שני = סה"כ 13 ש"ש (26 נ"ז).

מסלול ב - ללא מחקר (תזה). מסלול זה מיועד לאלה המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בנושאים הנלמדים ואינם מתכוונים להמשיך לתואר שלישי.
תכנית הלימודים כוללת (היקף שעות): 11 ש"ש קורסי חובה + 3 ש"ש קורסי בחירה + 4 ש"ש סמינריון = סה"כ 18 ש"ש (36 נ"ז).

רשימת הקורסים. 

קישור לסילבוסים באתר הספרייה למדעי החברה

מעבר ממסלול ב למסלול א
סטודנט המעוניין לעבור למסלול א יירשם לקורסים "כלי מחקר מתקדמים" ו"סדנת תזה". רק לאחר אישור הצעת מחקר ניתן לעבור למסלול א.

סדרי הלימודים

  • הלימודים מתקיימים ברצף (סמסטרים א, ב וקיץ) בימי חמישי 16-22 ושישי 8-14.
  • קורסי ההשלמה ומבחנים עשויים להתקיים בימים אחרים.
  • תכנית הלימודים הינה תכנית מובנת.

התלמיד יהיה חייב לסיים את לימודיו במסלול א עם (מחקר) במשך שנתיים ובמסלול ב (ללא מחקר) במשך שלושה סמסטרים רצופים.
הוועדה מאפשרת במקרים מוצדקים ובהמלצת ראש המחלקה והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לתלמידים במסלול א (עם מחקר).

לימודי השלמה           
55-910 שיטות מחקר לתואר שני - ייקבע לכל מועמד עפ"י הרקע האקדמי שלו.
סטודנטים החסרים רקע אקדמי מתאים ושיתקבלו ללימודי התואר השני במחלקה לניהול יחויבו בקורס ההשלמה הנ"ל. על התלמידים להירשם ולסיים את הקורס עד סוף סמסטר א בציון 80 לפחות.

דרישות והנחיות משותפות לכל המסלולים (א וב)

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר השני, מצ"ב תקנון.

ידיעת שפות
אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה באתר היחידה לאנגלית).
ניתן להירשם לקורס מחלקתי באנגלית המשתלב בתוך מערכת השעות המובנת של התואר. הקורס אינו כלול בשכר לימוד לתואר שני וכרוך בתשלום נוסף.

פטור מקורסי התמחות

  • סטודנט שהחל אך לא סיים לימודיו לתואר שני במוסד אקדמי מוכר, ולמד ב-4 השנים האחרונות קורס זהה או מקביל, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי תואר שני, והשיג ציון עובר, יוכל להגיש בקשה לפטור מהקורס.
  • האפשרות לפטור מקורסים בגין לימודים קודמים קיימת עד לסך 8 ש"ש (16 נ"ז) במסלול ב ו-4 ש"ש (8 נ"ז) במסלול א.
  • בקשות לפטור או המרה של קורסים יש להפנות למזכירות תארים מתקדמים במחלקה לניהול. הסמכות לאישור פטור או המרה של קורסים היא בידי הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס פנייה מתאים.

שינויים ועדכונים בתכניות הלימודים
תכניות הלימודים המוצגות במסמך זה הינן בהתאם לתכניות המאושרות והשינויים המוצעים לקראת שנה"ל.
במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תכניות הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות אלה.
עדכונים שוטפים בעניין תכניות הלימודים באתר המחלקה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה:
דוא"ל  mha@biu.ac.il
טלפון 03-5318276 שלוחה 2 (משיבון בלבד(

ייתכנו שינויים בפרטי המידע הנ"ל